میتر بیوتک
سامانه هوشمند رصد رشد بیوتکنولوژی در ایران
www.biotechmeter.ir

برنامه های استراتژیک       

فرآیند جمع آوری داده ها در سه مرحله انجام می پذیرد:

·         شناسایی سایت های منتشر کننده اطلاعات معتبر علمی: داده های بیوتک میتر از سایت مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) و بانک جهانی جمع آوری می گردد.

·         مدلسازی و طراحی ربات جستجو گر:  ربات طراحی شده به جستجو در سایت های مشخص شده می پردازد و اطلاعات را جمع آوری می کند.

·         رتبه بندی کشورها یا استان ها: کشورها یا استان ها براساس تعداد مقالات بایو، مجموع ارجاعات، ... دسته بندی می شوند.