میتر بیوتک
سامانه هوشمند رصد رشد بیوتکنولوژی در ایران
www.biotechmeter.ir

شاخص ها       

علم
سرمایه انسانی
صنعت
فناوری
  شاخص ها توضیحات تکمیلی منبع  
تعداد مقالات در ISI "تعداد کل مقالات علمی که در پایگاه داده ISI نمایه شده اند. واحد : مقاله مخفف : مقالات ISI" - بانک اطلاعاتی Web of - سایت بانک جهانی
تعداد مقالات بیو در ISI "تعداد کل مقالات بایو که در پایگاه داده ISI نمایه شده اند. واحد : مقاله مخفف : مقالات بایو ISI" " - بانک اطلاعاتی Web of - سایت بانک جهانی"
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله "برابر تعداد ارجاعات مقالات بایوی یک کشور در یک سال تقسیم بر تعداد آن مقالات واحد : ارجاع به مقاله مخفف : میانگین ارجاع به ازای هر مقاله" Web of - بانک اطلاعاتی
مراکز تحقیقاتی فعال در بیوتکنولوژی
درخواست‌های ثبت اختراع بیوتکنولوژی در EPO
درخواست‌های ثبت اختراع بیوتکنولوژی در USPTO
مقالات علمی-پژوهشی داخلی
سهم مجموع مقالات از مقالات زیست فناوری منطقه
مقالات بایو H-Index شاخص "معیاری از قابلیت تولید علم (تعداد مقالات) و میزان اثربخشی آنها (ارجاعات) است. اگر مقالات یک فرد یا نهاد را بر حسب تعداد ارجاعات رده‌بندی کنیم، h-Index برابر hامین مقاله‌ای است که حداقل h ارجاع داشته باشد. مثلاً اگر مقالة بیست و دوم فردی 23 ارجاع داشته باشد در حالیکه تعداد ارجاعات مقالة بیست و سوم او 21 است، h-Index این فرد برابر 22 است. این مقدار در واقع معیار ارزیابی کمی و کیفی مقالات علمی است و تعداد مقالات با کیفیت و پرارجاع را نشان می‌دهد. بنابراین اگر مقدار h-Index یک سازمان یا کشور بالا باشد نشان‌دهندة این است که هم تعداد مقالات آن کشور و هم تعداد ارجاعات داده شده به آن مقالات بالاست و به همین ترتیب اگر h-Index نهادی پایین باشد یعنی یا تعداد مقالات آن کم بوده یا مقالات آن ارجاعات کمی داشته‌اند. واحد : ندارد مخفف : شاخص h-Index مقالات فناوری بایو" Web of - بانک اطلاعاتی
سهم محلی در تولید علوم بایو "این شاخص در واقع درصد مقالات بایو از کل مقالات علمی یک کشور را نشان می دهد و از تقسیم تعداد مقالات ISI فناوری بایو بر کل مقالات ISI یک کشور حاصل می شود. واحد : درصد مخفف : سهم محلی در تولید علوم بایو (درصد)" " - بانک اطلاعاتی Web of "
اولویت ملی در تولید علوم بایو "عبارت است از سهم مقالات علم و فناوری بایوی یک کشور به سهم کل مقالات علمی آن کشور واحد : ندارد مخفف : اولویت ملی در تولید علوم بایو" " - بانک اطلاعاتی Web of "
تعداد مقالات بایو به ازای به GDP ppp "تعداد مقالات فناوری بایو منتشر شده توسط یک کشور در یک سال تقسیم بر کل GDP کشور بر حسب قدرت خرید (PPP) در همان سال واحد : مقاله به میلیارد دلار مخفف : مقاله به GDP" " - بانک اطلاعاتی Web of - سایت بانک جهانی"
سرانه مقالات بایو "تعداد مقالات بایو به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت آن کشور واحد : مقاله به بیلیون نفر مخفف : سرانه مقالات بایو" " - بانک اطلاعاتی Web of - سایت بانک جهانی"
سهم همکاری بین المللی در تولید علوم بایو "درصد مقالات بایوی یک کشور که به صورت مشترک با کشورهای دیگر منتشر شده اند. واحد : درصد مخفف : همکاری بین المللی" " - بانک اطلاعاتی Web of "
تعداد کل ارجاعات مقالات بایو "برابر است با مجموع ارجاعات داده شده به مقالات فناوری بایو از زمان انتشار مقالات تا زمان گردآوری اطلاعات. به عنوان مثال، تعداد کل ارجاعات مقالات بایوی 2001 برابر است با مجموع کل ارجاعات داده شده به مقالات بایوی منتشر شده در سال 2001، از زمان انتشار آنها (سال 2001) تا زمان گردآوری تعداد ارجاعات آنها (مثلا سال 2006) واحد : ارجاع مخفف : تعداد کل ارجاعات مقالات بایو" " - بانک اطلاعاتی Web of "

 

 

 

  شاخص ها توضیحات تکمیلی منبع  
تعداد اعضای هیأت علمی فعال در بیوتکنولوژی
تعداد دانش آموختگان دکتری پژوهشگر در بیوتکنولوژی
تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پژوهشگر در بیوتکنولوژی
تعداد دانشجویان دکتری پژوهشگر در بیوتکنولوژی
تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهشگر در بیوتکنولوژی
تعداد متخصصان برتر استان در بین صد متخصص برتر علم بیوتکنولوژی
جمعیت "جمعیت یک کشور عبارت است از انسانهایی که در یک کشور در قالب خانواده یا خانوار زندگی می‌کنند و تابعیت آن کشور را دارند. واحد : نفر مخفف : جمعیت" سایت بانک جهانی
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه "محققانی و متخصصانی که در خلق یا بیان دانش، محصولات، فرآیندها، روشها یا سیستمهای جدید دخیل هستند. واحد : نفر مخفف : سرانه محقق" سایت بانک جهانی

 

 

 

  شاخص ها توضیحات تکمیلی منبع  
تولید ناخالص داخلی در استان
تعداد محصولات تولید داخل
تعداد بنگاههای تولیدی
تعداد بنگاههای خدماتی
تعداد بنگاههای بازرگانی
GPDسهم ارزش افزوده خدمات و کالاهای تولیدی از
جایگاه کشور در اقتصاد دانش بنیان حوزه در منطقه و جهان
سهم صادرات محصولات فناورانه از کل صادرات کشور
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP "هزینه های تحقیق و توسعه شامل هزینه های جاری و سرمایه ای بخش خصوص و دولتی در کارهای اصولی با هدف افزایش دانش و فرهنگ جامعه یا استفاده از این دانش در کاربردهای جدید واحد : درصد مخفف : هزینه تحقیق و توسعه (درصد از تولید ناخالص داخلی)" سایت بانک جهانی

 

 

 

  شاخص ها توضیحات تکمیلی منبع  
درخواست‌های ثبت اختراع بیوتکنولوژی در EPO
درخواست‌های ثبت اختراع بیوتکنولوژی در USPTO
نسبت تعداد اختراعات بیوتکنولوژی به تعداد مقالات بیو تکنولوژی
پتنت‌های بیوتکنولوژی در EPO
پتنت‌های بیوتکنولوژی در USPTO
تعداد اختراعات ثبت شده
تعداد شرکت (دانش بنیان(
جایگاه کشور در فناوری و نوآوری حوزه در منطقه و جهان (شاخص:تعداد اختراعات بین اللمل ثبت شده(=
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید) "یکی از مقیاس‌های اقتصاد و در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین در یک کشور تولید و بر حسب قدرت خرید کشور گزارش می شود. GDP (ppp) واحد : میلیون دلار مخفف : تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)" سایت بانک جهانی
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید "عبارت است از مقدار GDP یک کشور بر حسب PPP در یک سال تقسیم بر تعداد جمعیت آن کشور در همان سال. واحد : دلار مخفف : سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید" سایت بانک جهانی